دستور npm audit را ماهی یک بار اجرا کنید، برای بررسی اینکه آیا کتابخانه ها آسیب پذیر هستند یا خیر. این به شما کمک می کند تا برنامه خود را امن نگه دارید.